Skip to main content

Ang Immigrant Belonging Project

(The Immigrant Belonging Project)

Mga madalas itanong

Aling mga komunidad ang isasama sa proyektong ito? 

Makikipag-ugnayan ang OIR at OBI sa mga imigrante na nagsasalita ng English, Spanish, Vietnamese, Mandarin, Cantonese, Tagalog, Hindi, Farsi, Arabic, Russian, Korean, at Amharic para lumahok sa proyekto. Lalapit kami sa mga pinagkakatiwalaang organisasyon ng komunidad para tumulong sa prosesong ito. 

Paano ibabahagi ng mga komunidad ng imigrante ang kanilang mga opinyon?  

Mangongolekta kami ng impormasyon sa pamamagitan ng isang survey at mga pag-uusap sa komunidad. Ang isang survey ay may pagkakataon na maabot ang magkakaibang grupo ng mga imigrante. Makakatulong ang pakikipagpulong sa komunidad sa pag-unawa sa pagmamay-ari, paghahatid ng serbisyo, at iba pang mahahalagang priyoridad. 

Sino ang mararating ng survey? 

Nilalayon naming maabot ang hanggang 2,500 imigrante na nakatira sa Santa Clara County ng magkakaibang etnisidad, wika, antas ng kita, at mga lungsod na tinitirhan. Makikipagtulungan kami sa mga lokal, pinagkakatiwalaang organisasyon upang maabot ang aming pinakamalaking pangkat etniko. 

Sino ang kabilang sa survey? 

Ang mga taong nakatira sa Santa Clara County, nasa 18 taong gulang at pataas, at ipinanganak sa labas ng US ay kwalipikado upang gawin ang survey.   

Kailan mag-uumpisa ang survey?  

Ang survey ay magiging available online sa Setyembre at Oktubre ng 2023. 

Paano gagawin ng mga sumali ang survey?  

Ang survey ay maaaring gawin ng online sa pamamagitan ng link o QR code na ipinamahagi ng mga kapartner sa organisasyon at available sa 12 wika. Walang survey sa papel.  

Paano mapoprotektahan ng survey na ito ang pagiging kumpidensiyal ng mga sasali? 

Ang mga sasali ay hindi tatanungin ang kanilang pangalan, tirahan, o katayuan sa imigrasyon. 

Isasaalang-alang ba ang mga mahusay na karanasan?  

Oo. Plano naming magsagawa ng mga nakatutok na panayam sa mga pinuno ng komunidad na nagtatrabaho sa mga imigrante. Dagdag pa rito, magsasagawa kami ng mga pag-uusap sa komunidad sa iba't ibang grupo ng komunidad ng imigrante. 

Paano ko masusuportahan ang proyektong ito? 

Makakatulong ang mga partner sa komunidad sa pamamagitan ng pagpo-promote ng survey sa kanilang mga miyembro, lalo na sa mga mahihirap na abutin. Ang mga mula sa komunidad ng imigrante ay maaaring tumulong sa pamamagitan ng pagkuha ng survey. 

Paano makikinabang ang pagsuporta sa proyektong ito sa mga komunidad ng imigrante at mga lokal na organisasyon? 

Ang mga lokal na organisasyon at gumagawa ng desisyon ay maaaring gumamit ng mga natuklasan sa proyekto upang ipaalam ang patakaran, pagpopondo, at mga priyoridad ng serbisyo. Ang mataas na antas ng pakikilahok sa survey ay magtitiyak na ang mga lokal na organisasyon, tagapagtaguyod, at pampublikong opisyal ay may pinakamahusay na impormasyon upang suportahan ang imigrante na kabilang sa county.   

Bakit nakikipagpartner ang OIR sa Othering and Belonging Institute (OBI) ng UC Berkeley para sa proyektong ito?  

Ang OIR ay nakatuon na pagyamanin ang buong pag-aari ng mga komunidad ng imigrante sa county. Ang OBI ay may kadalubhasaan na tumukoy ng mga hamon at mga puwang sa mga karanasan ng pag-aari. Magagawa nilang magrekomenda kung paano pagbutihin ang mga patakaran, serbisyo, pagsasama, at pagkilala sa mga imigrante.