Skip to main content

Dự án Thuộc Về cho Người Nhập Cư

(The Immigrant Belonging Project)

Các Câu hỏi Thường gặp

Dự án này sẽ gồm có các cộng đồng nào?   

OIR và OBI sẽ tiếp xúc với những người nhập cư nói tiếng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt Nam, tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông, tiếng Tagalog, tiếng Hindi, tiếng Farsi, tiếng Ả Rập, tiếng Nga, tiếng Hàn Quốc và tiếng Amharic để mời tham gia vào dự án.  Chúng tôi sẽ tiếp cận với các tổ chức cộng đồng đáng tin cậy để hỗ trợ trong tiến trình này.  

Các cộng đồng người nhập cư có thể chia sẻ ý kiến của họ bằng cách nào?

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin qua một cuộc khảo sát và các buổi trò chuyện cộng đồng.  Một cuộc khảo sát sẽ có được cơ hội tiếp xúc với các nhóm cư dân nhập cư đa dạng.  Gặp gỡ với cộng đồng có thể giúp ích để hiểu biết thuộc về, dịch vụ cung cấp, và các ưu tiên quan trọng khác.     

Những ai sẽ được tiếp cận với khảo sát?  

Chúng tôi đặt mục tiêu về việc tiếp cận lên đến 2500 cư dân nhập cư đang sống trong Hạt Santa Clara thuộc các dân tộc đa dạng, ngôn ngữ, mức thu nhập, và thành phố cư trú. Chúng tôi sẽ làm việc với các tổ chức địa phương, đáng tin cậy để tiếp xúc với các nhóm dân tộc lớn nhất của chúng ta. 

Người nào có thể tham gia làm khảo sát?  

Những người sống tại Hạt Santa Clara, từ 18 tuổi trở lên và được sinh ra bên ngoài Hoa Kỳ hội đủ điều kiện để tham gia khảo sát.   

Khi nào thì cuộc khảo sát diễn ra? 

Cuộc khảo sát sẽ có sẵn trực tuyến vào Tháng 9 và Tháng 10 năm 2023. 

Những người tham gia có thể làm khảo sát bằng cách nào?  

Khảo sát có thể được làm trực tuyến qua một đường dẫn hoặc mã số QR được chia sẻ với các tổ chức cộng tác và có sẵn bằng 12 ngôn ngữ.  Sẽ không có mẫu đơn khảo sát bằng giấy. 

Khảo sát này sẽ bảo vệ giữ kín thông tin của những người tham gia như thế nào? 

Những người tham gia sẽ không bị hỏi tên họ, địa chỉ nhà, hoặc tình trạng nhập cư.   

Những trải nghiệm định tính cũng sẽ được xem xét?   

Đúng vậy.  Chúng tôi hoạch định để tiến hành các buổi phỏng vấn tiêu điểm với các lãnh đạo cộng đồng làm việc với người nhập cư.  Thêm vào đó, chúng tôi sẽ tiến hành các buổi trò chuyện cộng đồng với các nhóm cộng đồng người nhập cư khác.   

Tôi có thể hỗ trợ cho dự án này như thế nào?  

Các đối tác trên cơ sở cộng đồng có thể giúp bằng cách quảng bá khảo sát đến những hội viên của họ, đặc biệt là những người rất khó để tiếp cận.  Những người từ cộng đồng người nhập cư có thể giúp bằng cách tham gia làm khảo sát. 

Việc hỗ trợ dự án này sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho cộng đồng người nhập cư và các tổ chức địa phương?  

Các tổ chức địa phương và những người ra quyết định có thể sử dụng những thông tin có được của dự án để cung cấp cho các ưu tiên của chính sách, tài trợ và dịch vụ.   Mức độ tham gia vào khảo sát cao sẽ bảo đảm các tổ chức, người vận động và quan chức địa phương có được thông tin đúng nhất để hỗ trợ cho sự thuộc về của người nhập cư trong Quận Hạt.    

Tại sao OIR cộng tác với Viện Khác và Thuộc Về (OBI) của UC Berkeley cho dự án này?  

OIR cam kết thúc đẩy sự thuộc về toàn vẹn cho các cộng đồng người nhập cư trong Quận Hạt. OBI có chuyên môn trong việc xác định các thử thách và sự thiếu sót trong những trải nghiệm đối với vấn đề thuộc về.  Họ có thể sẽ đề nghị làm thế nào để cải thiện chính sách, các dịch vụ, sự hòa nhập, và sự công nhận cho các cư dân người nhập cư.