Skip to main content

Retail Food Worker Survey

Frequently asked questions

Who is conducting the survey and what are their roles?
The County of Santa Clara’s Office of Labor Standards Enforcement (OLSE) is partnering with the University of California, Berkeley, Labor Occupational Health Program (LOHP), and local community partners to conduct a survey to identify issues facing retail food workers in Santa Clara County.  LOHP has designed a survey in collaboration with OLSE and grassroots community organizations, with ties to worker communities. These organizations will recruit and administer the survey.  After surveying is complete, LOHP will analyze the data and provide a report describing the results of the survey.

Why the retail food industry and how will the survey findings be used?
OLSE is interested in the retail food sector in Santa Clara County because of the sector’s relatively high concentration of vulnerable workers.  In 2021, the U.S. Bureau of Labor Statistics identified food preparation and serving as the sixth largest occupational group in Santa Clara County, with a mean annual income of $40,640.  To ensure the County can meet the needs of retail food workers, the County plans to use survey findings to:  

 1. Inform OLSE’s future actions in addressing needs of retail food workers and businesses;
 2. Generate data that could be easily combined or integrated with data generated by studies of retail food workers in other parts of the state to produce a broader analysis and reports regarding retail food workers;   
 3. Capture information that can be used to inform efforts to improve working conditions and protect workers’ rights;
 4. Provide baseline information of retail food sector workplaces in Santa Clara County for comparison in future studies; and
 5. Share the study’s findings and resulting reports with retail food workers and businesses in Santa Clara County to improve working conditions and protect workers’ rights.

What is the purpose of the survey?
The purpose is to capture information and learn about worker experiences in the retail food industry and inform current and future County activities to ensure all workers have safe working environments and that employers comply with all relevant labor laws.

How will the survey be implemented?
Local community partners with ties to worker communities will recruit and administer the survey.  Upon survey completion, workers will receive a $25 gift card. 

Who can participate in the survey?
Nonmanagerial workers who are at least 18 years old in the retail food industry countywide are eligible to participate in the survey.  

Why is OLSE partnering with LOHP for this survey project?
OLSE envisions a Santa Clara County with safe and respectful workplaces for all and is committed to the County’s mission to plan for the needs of a dynamic community, provide quality services, and promote a healthy, safe, and prosperous community.  LOHP has the expertise to design research instruments, analyze and report findings, and will provide survey data to UC Researchers for storage and analysis and provide recommendations based on the findings.

Español-Las preguntas más frecuentes

¿Quién está realizando la encuesta y cuáles son sus funciones?
La Oficina de Cumplimiento de Normas Laborales (OLSE, por sus siglas en inglés) del Condado de Santa Clara se ha asociado con el Programa de Salud Laboral (LOHP, por sus siglas en inglés) de la Universidad de California, Berkeley, y con organizaciones comunitarias locales para llevar a cabo una encuesta con el fin de identificar los problemas a los que se enfrentan los trabajadores del sector de comida rápida en el condado de Santa Clara. LOHP ha diseñado una encuesta en colaboración con OLSE y organizaciones comunitarias, vinculadas a las comunidades de trabajadores. Estas organizaciones se encargarán de realizar el reclutamiento y de administrar la encuesta.  Una vez finalizada la encuesta, LOHP analizará los datos y proporcionará un informe que describa los resultados de la encuesta.

¿Cuál es el objetivo de la encuesta?
El objetivo es recabar información y conocer las experiencias de los trabajadores en el sector de comida rápida, así como informar de las actividades actuales y futuras del Condado para garantizar que todos los trabajadores dispongan de entornos de trabajo seguros y que los empleadores cumplan toda la legislación laboral pertinente.

¿Por qué se enfocan en el sector de comida rápida y cómo se utilizarán los resultados de la encuesta?
OLSE está interesada en el sector de comida rápida en el condado de Santa Clara debido a la concentración de trabajadores vulnerables en el sector.  En 2021, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. señaló la preparación y servicio de alimentos como el sexto grupo ocupacional más grande en el condado de Santa Clara, con un ingreso medio anual de $40,640 dólares. Para garantizar que el Condado pueda satisfacer las necesidades de los trabajadores del sector de comida rápida, el Condado tiene previsto utilizar los resultados de la encuesta para:

 1. Informar las acciones que realice OLSE en el futuro para abordar las necesidades de los trabajadores y los comercios del sector de comida rápida;
 2. Generar datos que puedan combinarse o integrarse fácilmente con los datos generados por los estudios de los trabajadores del sector de comida rápida en otras partes del estado para producir un análisis más amplio e informes sobre los trabajadores del sector de comida rápida;
 3. Captar información que pueda ser utilizada para informar sobre los esfuerzos para mejorar las condiciones de trabajo y proteger los derechos de los trabajadores;
 4. Proporcionar información de referencia sobre los lugares de trabajo del sector de comida rápida en el condado de Santa Clara para compararla en futuros estudios; y
 5. Compartir las conclusiones del estudio y los informes resultantes con los trabajadores y las empresas del sector de comida rápida del condado de Santa Clara para mejorar las condiciones laborales y proteger los derechos de los trabajadores.

¿Cómo se llevará a cabo la encuesta?
Las organizaciones comunitarias locales vinculadas a las comunidades de trabajadores realizarán el reclutamiento y la administración de la encuesta.  Una vez finalizada la encuesta, los trabajadores recibirán una tarjeta de regalo de $25 dólares.

¿Quién puede participar en la encuesta?
Pueden participar en la encuesta los trabajadores no administrativos mayores de 18 años del

Vietnamese (Tiếng Việt)-ác câu hỏi thường gặp

Ai đang thực hiện cuộc khảo sát và vai trò của họ là gì?
Văn phòng Thực thi các Tiêu chuẩn về Lao động (OLSE) của Hạt Santa Clara đang hợp tác với trường Đại học California, Berkeley, Chương trình Sức khỏe về Lao động Nghề nghiệp (LOHP) và các đối tác cộng đồng địa phương để thực hiện cuộc khảo sát nhằm xác định các vấn đề mà nhân viên bán lẻ thực phẩm ở Hạt Santa Clara phải đối mặt. LOHP đã thiết kế cuộc khảo sát với sự cộng tác của OLSE và các tổ chức cộng đồng cơ sở, có mối quan hệ với cộng đồng người lao động. Các tổ chức này sẽ tuyển dụng và quản lý cuộc khảo sát. Sau khi khảo sát hoàn tất, LOHP sẽ phân tích dữ liệu và cung cấp báo cáo miêu tả các kết quả khảo sát.

Mục đích của cuộc khảo sát là gì?
Mục đích là để nắm bắt thông tin và tìm hiểu về trải nghiệm của người lao động trong ngành bán lẻ thực phẩm, đồng thời thông báo các hoạt động hiện tại và tương lai của Quận Hạt nhằm đảm bảo những người lao động có môi trường làm việc an toàn và tất cả người chủ tuân thủ tất cả các luật lao động có liên quan.

Tại sao ngành bán lẻ thực phẩm và kết quả khảo sát sẽ được sử dụng như thế nào?
OLSE quan tâm đến lĩnh vực bán lẻ thực phẩm ở Hạt Santa Clara vì lĩnh vực này có mật độ lao động dễ bị tổn thương tương đối cao. Vào năm 2021, Văn phòng Thống kê Lao động Hoa kỳ đã xác định chuẩn bị và phục vụ thực phẩm là nhóm nghề lớn thứ sáu ở Hạt Santa Clara, với thu nhập trung bình hàng năm là $40,640. Để đảm bảo Quận Hạt có thể đáp ứng nhu cầu của nhân viên bán lẻ thực phẩm, Quận Hạt có kế hoạch sử dụng kết quả khảo sát để:

 1. Thông báo các hành động trong tương lai của OLSE trong việc giải quyết nhu cầu của nhân viên và doanh nghiệp bán lẻ thực phẩm;
 2. Tạo ra dữ liệu có thể dễ dàng kết hợp hoặc tích hợp với dữ liệu được tạo ra bởi các nghiên cứu về những nhân viên bán lẻ thực phẩm ở các khu vực khác của tiểu bang để đưa ra phân tích và báo cáo rộng hơn về tất cả nhân viên bán lẻ thực phẩm;
 3. Thu thập thông tin có thể sử dụng để cung cấp thông tin cho những nỗ lực cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ quyền lợi của người lao động;
 4. Cung cấp thông tin cơ bản về nơi làm việc của ngành bán lẻ thực phẩm ở Hạt Santa Clara để so sánh các nghiên cứu trong tương lai; và
 5. Chia sẻ những phát hiện của nghiên cứu và báo cáo kết quả với các doanh nghiệp và nhân viên bán lẻ thực phẩm ở Hạt Santa Clara để cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Cuộc khảo sát sẽ được thực hiện như thế nào?
Các đối tác cộng đồng địa phương có mối quan hệ với cộng đồng người lao động sẽ tuyển dụng và quản lý cuộc khảo sát. Sau khi hoàn thành khảo sát, người lao động sẽ nhận được thẻ quà tặng trị giá $25.

Ai có thể tham gia vào cuộc khảo sát?
Những người lao động không phải nhân viên quản lý, ít nhất 18 tuổi trong ngành bán lẻ thực phẩm trên toàn quận hạt đều hội đủ điều kiện tham gia cuộc khảo sát. 

Tại sao OLSE hợp tác với LOHP cho dự án khảo sát này?
OLSE muốn tất cả nơi làm việc ở Hạt Santa Clara được an toàn và tôn trọng cho tất cả mọi người, đồng thời cam kết thực hiện sứ mệnh của Quận Hạt là lập kế hoạch đáp ứng nhu cầu cho cộng đồng năng động, cung cấp dịch vụ có chất lượng và thúc đẩy cộng đồng trở nên lành mạnh, an toàn và thịnh vượng. LOHP có chuyên môn để thiết kế các công cụ nghiên cứu, phân tích và báo cáo kết quả, đồng thời sẽ cung cấp dữ liệu khảo sát cho các nhân viên nghiên cứu của UC để lưu và phân tích, đồng thời đưa ra các đề nghị dựa trên các kết quả đó.

Chinese (中文)-常見問題

誰在做這項問卷調查?他們的任務是甚麼?
聖塔克拉拉縣勞工標準執行辦公室(Office of Labor Standards Enforcement, OLSE)正在與加州大學柏克萊分校勞動職業健康計畫(Labor Occupational Health Program, LOHP)及當地社區合作夥伴合作開展一項問卷調查,以界定聖縣餐飲及食品零售從業人員面臨的問題。LOHP聯合OLSE及與員工社群有聯繫的民間組織,一起設計了問卷調查。他們也將負責問卷調查的人員招募和調查實施。調查結束後,LOHP將分析相關數據,並提供一份問卷調查結果報告。

問卷調查的目的是甚麼?
此調查的目的是蒐集相關資訊,以了解餐飲及食品零售從業人員的工作經歷,做為縣府目前及未來所採取相關行動的參考,以確保相關從業人員都能擁有安全的工作環境,而雇主也能遵守相應的勞動法律。

為何對餐飲及食品零售業進行問卷調查?調查結果會有哪些用途?
OLSE對聖縣的餐飲及食品零售業開展問卷調查,是因為該行業的弱勢勞工相對較多。2021年,美國勞工統計局(the U.S. Bureau of Labor Statistics)將食品準備和餐飲服務業列為聖縣第六大職業群體,平均年收入為40, 640美元。為確保聖縣能夠滿足該行業勞工的需求,縣府計畫利用調查結果開展下列工作:

 1. 提供OLSE足夠的資訊做為未來的行動參考,以滿足餐飲及食品零售業從業人員和公司的需求;
 2. 生成一些可與加州其他地區餐飲及食品零售業從業人員相關研究資料相結合的數據,以提供關於該行業更廣泛全面的分析和報告;
 3. 獲取可用於改善工作條件和保護員工權利的資訊;
 4. 提供聖縣餐飲及食品零售業從業人員的基線資訊,以便在今後的研究中做比較使用;
 5. 與聖縣餐飲及食品零售業從業人員及公司分享相應研究成果和報告,以改善工作條件和保障員工權利。

如何實施這項問卷調查?
與員工社群有聯繫的當地社區合作夥伴將負責問卷調查的人員招募和調查實施。完成問卷後,員工將獲得價值25美元的禮品卡

本次問卷調查的對象是?
全縣餐飲及食品零售業中年滿18歲的非管理職人員均有資格參與此次問卷調查。

為甚麼OLSE要與LOHP合作開展此次問卷調查?
OLSE希望能夠為聖縣全體民眾建立安全且尊重員工的工作環境,並致力於實現其使命,即滿足瞬息萬變的社區需求、提供優質服務,從而打造健康、安全和繁榮的社區。LOHP擁有設計研究工具、分析和報告調查結果的專業,他們將會向加州大學研究人員提供調查數據以進行存儲和分析,並根據調查結果提供建議。

Tagalog-Mga Madalas na Itanong

Sinu-sino ang nagsasagawa ng survey at ano ang ginagampanan ng bawat isa?
Ang Office of Labor Standards Enforcement (OLSE) ng County ng Santa Clara ay nakikipagtulungan sa University of California, Berkeley, Labor Occupational Health Program (LOHP), at sa mga panlokal na komunidad para magsagawa ng survey na tutukoy sa mga isyu na kinakaharap ng mga manggagawa sa retail na pagkain sa County ng Santa Clara. Nagdisenyo ang LOHP ng isang survey sa pakikipagtulungan ng OLSE at mga katutubong organisasyon ng komunidad, na may ugnayan sa mga manggagawa ng komunidad. Ang mga organisasyon na ito ay mangangalap at mangangasiwa ng survey. Kapag nakumpleto na ang pag-survey, ang LOHP ay magsusuri ng mga datos at magbibigay ng isang ulat na isasalarawan ang mga resulta ng survey.

Ano ang layunin ng survey?
Ang layunin ay makakuha ng impormasyon at malaman ang mga karanasan ng manggagawa sa industriya ng retail na pagkain at magbigay kaalaman sa pangkasalukuyan at hinaharap na mga aktibidad ng County para masiguro lahat na ang mga manggagawa ay mayroong mga ligtas na kapaligiran sa pagtatrabaho at ang mga manggagawa ay susunod sa lahat na mga naaangkop na batas sa paggawa.

Bakit ang industriya ng retail na pagkain at paano gagamitin ang mga natuklasan sa survey?
Interesado ang OLSE sa sektor ng retail na pagkain sa County ng Santa Clara dahil sa medyo mataas na konsentrasyon ng sektor ng mga mahihinang manggagawa. Sa 2021, tinukoy ng U.S. Bureau of Labor Statistics na ang paghahanda ng pagkain at pagsisilbi ay ang pang-anim sa pinakamalaking grupo ng trabaho sa County ng Santa Clara, na may karaniwang taunang kita na $40,640. Para matiyak na makamit ng County ang mga pangangailangan ng mga manggagawa sa retail na pagkain, pinaplano na gamitin ng County ang mga natuklasan upang:

 1. Magbigay kaalaman sa hinaharap na kilos ng OLSE sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga manggagawa at negosyo sa retail na pagkain;
 2. Makalikha ng mga datos na madaling pagsama-samahin o isinama sa datos na nalikha ng mga pag-aaral ng mga manggagawa sa retail na pagkain sa ibang mga bahagi ng estado para makagawa ng mas malawak na pagsusuri at mga ulat tungkol sa mga manggagawa ng retail na pagkain;   
 3. Makakuha ng impormasyon na maaaring gamitin para magbigay-kaalaman sa mga pagsisikap na mapabuti ang mga kondisyon sa paggawa at maprotektahan ang mga karapatan ng mga manggagawa;
 4. Makapagbigay ng simulaing impormasyon sa lugar ng paggawa ng sektor ng retail na pagkain sa County ng Santa Clara bilang paghahambing sa hinaharap na mga pag-aaral; at
 5. Ibahagi ang mga natuklasan ng pag-aaral at mga kinalabasan na ulat sa mga manggagawa at negosyo ng retail na pagkain sa County ng Santa Clara para mapabuti ang mga kondisyon sa pagtatrabaho at maprotektahan ang mga karapatan ng mga manggagawa.

Paano isasagawa ang survey?
Ang mga katuwang sa panlokal na komunidad na may kaugnayan sa mga komunidad ng mga manggagawa ay mangangalap at mangangasiwa ng survey.  Pag nakumpleto ang survey, ang mga manggagawa ay makakatanggap ng isang $25 gift card. 

Sino ang maaaring sumali sa survey?
Ang mga hindi namamahalang manggagawa na hindi bababa sa 18 taong gulang sa industriya ng retail na pagkain sa kabuuan ng county ay kwalipikado para lumahok sa survey.

Bakit nakikipag-partner ang OLSE sa LOHP para sa proyekto ng survey?
Pinapangitain ng OLSE ang isang County ng Santa Clara na may ligtas at magalang na mga lugar ng trabaho para sa lahat at nakatuon sa misyon ng County na magplano para sa mga pangangailangan ng isang masiglang komunidad, magbigay ng mga serbisyong may kalidad, at magsulong ng isang malusog, ligtas at maunlad na komunidad. Ang LOHP ay may kahusayan para magdisenyo ng mga instrumento sa pananaliksik, pagsusuri at pag-uulat ng mga natuklasan, at magbibigay ng datos ng survey sa mga mananaliksik ng UC para imbakan at pagsusuri at magbigay ng mga rekomendasyon batay sa mga natuklasan.